Український портал практики Європейського суду з прав людини


 
  Про нас
Про проект
Про журнал
Базові документи
Повні тексти рішень
Ухвали щодо прийнятності
Справи щодо України
Комюніке
Рішення за статтями Конвенції
Дослідження, коментарі
Інформаційно-довідкові матеріали
Анонс  
Корисні посилання

Журнал
  №: Рік:

Пошук

Інтернет-підтримка: 
ТОВ "Інтерактивні Системи"

 

 


Довідково-пошуковий апарат


Довідково-пошуковий апарат формується за накопичувальним прин­ ци­ пом, тобто від № 1 за 1999 рік і до № 2(18) за 2003 рік. Посилання на інформацію щодо рішень Суду, незалежно від її форми — комюніке Секре­ та­ ря Суду чи пов­ ний текст рішення, — дається у вигляді назви рішення українською мовою та в оригінальному написанні під вказівкою на певну статтю (пункт, підпункт) Конвенції чи протоколу до неї. Зазначена вказівка зберігається незалежно від того, чи застосовувалася певна стаття окре­ мо, чи у поєднанні з іншою, чи взагалі її застосування Суд визнав недо­ ціль­ ним.

Для зручності пошуку справ за ознакою посилання на них назви від­ по­ ­ відних рішень подаються окремими списками за алфавітом — як українсь­ кою мовою, так і в оригінальному написанні.

Крім того, подається систематизована інформація щодо справ, вилу­ че­ них з реєстру, та справ, при розгляді яких застосовувалася колишня ре­ дакція Конвенції.

До довідково-пошукового апарату включено також рішення, перекла­ дені Центром правничої термінології, перекладів і словників Української Правничої Фундації та опубліковані у «Віснику Верховного Суду України» («Вісник ВСУ»).

Посилання на відповідні числа журналу здійснюється за нумерацією — поточною та наскрізною. Номери відповідають рокам випусків таким чином:

1999 рік: № 1–4

2000 рік: № 1(5)–4(8)

2001 рік: № 1(9)–4(12)

2002 рік: № 1(13)–4(16)

2003 рік: № 1 (17)–2(18)

 

І. Документи

Конвенція про захист прав людини
та основних свобод (офіційний переклад)                                                № 2, с. 15

Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms                                                 № 1, с. 55

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertйs foundamentales                                        № 1, с. 87

Реґламенти Суду «А» та «В»
(Rules of Courts «A» and «B»)                                          № 1, с. 123

Реґламент Суду (від 4 листопада 1998 року)
(Rules of Court (4 November 1998))                                    № 1, с. 217

Протокол № 12 до Конвенції
про захист прав людини та основних свобод
(неофіційний переклад)                                                № 4(8), с. 11

Protocol No. 12 to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms                                                 № 4(8), с. 14

Protocole N° 12 б la convention de sauvegarde des droits
de l’Homme et des libertйs fondamentales                                         № 4(8), с. 17

ІІ. Інформація щодо справ,
розглянутих Європейським судом з прав людини

Стаття 1
Зобов’язання поважати права людини

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Стаття 2
Право на життя

Оґур проти Туреччини (Ogur v. Turkey)                                                   № 2, с. 134

Танрікулу проти Туреччини (Tanrikulu v. Turkey)                                                   № 3, с. 45

Чакічі проти Туреччини (Çakici v. Turkey)                                               № 3, с. 50

Кіліч проти Туреччини (Kiliç v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 51

Махмут Кайя проти Туреччини (Mahmut Kaya v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 56

Ертак проти Туреччини (Ertak v. Turkey)                                               № 2(6), с. 141

Велікова проти Болгарії (Velikova v. Bulgaria)                                              № 2(6), с. 150

Тімуртас проти Туреччини (Timurtas v. Turkey)                                                   № 3(7), с. 111

Салман проти Туреччини (Salman v. Turkey)                                               № 3(7), с. 143

G.H.H. та інші проти Туреччини
(G.H.H. and Others v. Turkey)                                               № 3(7), с. 189

Екінчі проти Туреччини (Ekinci v. Turkey)                                               № 3(7), с. 209

Ісмаїл Ертак проти Туреччини (Ismail Ertak c. Turquie)                                     № 4(8), с. 76

Аккоч проти Туреччини (Akkoç v. Turkey)                                               № 4(8), с. 195

Сатік та інші проти Туреччини (Satik and Others v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 205

Тас проти Туреччини (Tas v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 230

Демірей проти Туреччини (Demiray v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 99

Ґюль проти Туреччини (Gül v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 106

Чічек проти Туреччини (Çiçek  v. Turkey)                                               № 1(9), с. 145

Берктай проти Туреччини (Berktay v. Turkey)                                № 2(10), с. 11

Кінон проти Сполученого Королівства
(Keenan v. the United Kingdom)                                     № 2(10), с.32

Танлі проти Туреччини (Tanli v. Turkey)                                               № 2(10), с. 36

Г’ю Джордан проти Сполученого Королівства,
Мак-Керр проти Сполученого Королівства, Келлі
та інші проти Сполученого Королівства, Шенехен проти
Сполученого Королівства (Hugh Jordan v. the United
Kingdom, McKerr v. the United Kingdom, Kelly & Others
v. the United Kingdom, Shanaghan v. the United Kingdom)                                     № 2(10), с. 44

Шенехен проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Shanaghan v. the United Kingdom)                                     № 5(27)’2001

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Деніці та інші проти Кіпру (Denizci and Others v. Cyprus)                                                № 3(11), с. 28

Акденіц та інші проти Туреччини
(Akdeniz and Others v. Turkey)                                               № 3(11), с. 33

Авшар проти Туреччини (Avşar v. Turkey)                                               № 3(11), с. 71

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 3(11), с. 107

Кальвеллі та Чіґліо проти Італії (Calvelli & Ciglio v. Italy)                                                       № 1(13), с. 119

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 123

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Пол та Одрей Едвардз проти Сполученого Королівства
(Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 165

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 145

Шемсе Онен проти Туреччини (Şemse Önen v. Turkey)                                      № 2(14), с. 159

Мак-Шейн проти Сполученого Королівства
(McShane v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 180

Анґелова проти Болгарії (Anguelova v. Bulgaria)                                              № 3(15), с. 39

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Онер'їлдіз проти Туреччини (Oneryildiz v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 52

Ульку Екінчі проти Туреччини (Ьlkь Ekinci v. Turkey)                                    № 4(16), с. 53

Шамаєв та 10 інших проти Грузії та Росії
(Shamayev and 10 Others v. Georgia and Russia)                                               № 4(16), с. 72

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Мастроматтео проти Італії (Mastromatteo v. Italy)                                                       № 4(16), с. 86

Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії (Заява № 36378/02).
(Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia
(Application No.36378/02))                                        № 1(17), с. 85

Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії (Заява № 36378/02).
(Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia
(Application No.36378/02))                                        № 1(17), с. 99

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(18), с. 169

Стаття 3
Заборона катування

Чакічі проти Туреччини (Çakici v. Turkey)                                               № 3, с. 50

Селмуні проти Франції (Selmouni v. France)                                                № 3, с. 70

Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства
та Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства
(Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith
and Grady v. the United Kingdom)                                     № 4, с. 13

Т. проти Сполученого Королівства і V. проти
Сполученого Королівства (T. v. the United Kingdom
and V. v. the United Kingdom)                                                № 1(5), с. 54

Махмут Кайя проти Туреччини
(Mahmut Kaya v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 56

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

Ван Пельт проти Франції (Van Pelt v. France)                                                    № 2(6), с. 157

Тімуртас проти Туреччини (Timurtas v. Turkey)                                                   № 3(7), с. 111

Салман проти Туреччини (Salman v. Turkey)                                               № 3(7), с. 143

Ільхан проти Туреччини (Ilhan v. Turkey)                                                № 3(7), с. 148

Джабарі проти Туреччини (Jabari v. Turkey)                                               № 3(7), с. 175

Дікме проти Туреччини (Dikme v. Turkey)                                               № 3(7), с. 178

G.H.H. та інші проти Туреччини
(G.H.H. and Others v. Turkey)                                               № 3(7), с. 189

Скоццарі та Дж’юнта проти Італії
(Scozzari & Giunta v. Italy)                                                    № 3(7), с. 197

Калок проти Франції (Caloc v. France)                                                     № 3(7), с. 214

Аккоч проти Туреччини (Akkoç v. Turkey)                                               № 4(8), с. 195

Сатік та інші проти Туреччини
(Satik and Others v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 205

Кудла проти Польщі (Kudla v. Poland)                                                    № 4(8), с. 217

Тас проти Туреччини (Tas v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 230

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 4(8), с. 234

Буюкдаґ проти Туреччини (Büyükdag v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 116

Еґмез проти Кіпру (Egmez v. Cyprus)                                   № 1(9), с. 120

Дулас проти Туреччини (Dulas v. Turkey)                                               № 1(9), с. 133

Чічек проти Туреччини (Çiçek  v. Turkey)                                               № 1(9), с. 145

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Берктай проти Туреччини (Berktay v. Turkey)                                № 2(10), с. 11

Хілал проти Сполученого Королівства
(Hilal v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 17

Дуґоз проти Греції (Dougoz v. Greece)                                  № 2(10), с. 20

Кінон проти Сполученого Королівства
(Keenan v. the United Kingdom)                                     № 2(10), с.32

Танлі проти Туреччини (Tanli v. Turkey)                                               № 2(10), с. 36

Пірс проти Греції (Peers v. Greece)                                     № 2(10), с. 42

Z. та інші проти Сполученого Королівства
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 55

Z. та інші проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(26)’2001

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Алтай проти Туреччини (Altay v. Turkey)                                               № 3(11), с. 23

Алтай проти Туреччини (Altay v. Turkey)                                               Вісник ВСУ
                                                                № 6(28)’2001

Деніці та інші проти Кіпру
(Denizci and Others v. Cyprus)                                                № 3(11), с. 28

Акденіц та інші проти Туреччини
(Akdeniz and Others v. Turkey)                                               № 3(11), с. 33

Папон проти Франції (Papon v. France)                                                    № 3(11), с. 43

Авшар проти Туреччини (Avşar v. Turkey)                                               № 3(11), с. 71

Прайс проти Сполученого Королівства
(Price v. the United Kingdom)                                                № 3(11), с. 76

Справа Сорінґа (Soering Case)                                          № 3(11), с. 148

Валашинас проти Литви (Valašinas v. Lithuania)                                                № 4(12), с. 18

Іванчук проти Польщі (Iwanczuk v. Poland)                                                № 4(12), с. 68

МакЕлгінні проти Ірландії, Аль-Адсані проти Сполученого
Королівства та Фоґарті проти Сполученого Королівства
(McElhinney v. Ireland, Al-Adsani v. the United Kingdom and Fogarty
v. the United Kingdom)                                                № 1(13), с. 101

Чонка проти Бельгії (Conka v. Belgium)                                                  № 1(13), с. 128

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 145

Шемсе Онен проти Туреччини (Şemse Önen v. Turkey)                                      № 2(14), с. 159

D.G. проти Ірландії (D.G. v. Ireland)                                      № 2(14), с. 163

Кінґзлі проти Сполученого Королівства
(Kingsley v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 167

Анґелова проти Болгарії (Anguelova v. Bulgaria)                                              № 3(15), с. 39

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Калашников проти Росії (Kalashnikov v. Russia)                                                 № 3(15), с. 90

Ульку Екінчі проти Туреччини (Ьlkь Ekinci v. Turkey)                                    № 4(16), с. 53

D.P. та J.C. проти Сполученого Королівства
(D.P. & J.C. v. the United Kingdom)                                     № 4(16), с. 67

Шамаєв та 10 інших проти Грузії та Росії
(Shamayev and 10 Others v. Georgia and Russia)                                               № 4(16), с. 72

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Альґур проти Туреччини (Algür  v. Turkey)                                               № 4(16), с. 82

Муйсель проти Франції (Mouisel v. France)                                                    № 1(17), с. 87

E. та інші проти Сполученого Королівства
(E. and Others v. the United Kingdom)                                                № 1(17), с. 91

Ван дер Вен проти Нідерландів і Лорсе та інші проти
Нідерландів (Van der Ven v. the Netherlands and Lorsé and Others
v. the Netherlands)                                  № 1(17), с. 159

Маматкулов та Абдурасуловичпроти Туреччини
(Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey)                                                   № 1(17), с. 164

Полторацький проти України (Poltoratskiy v. Ukraine)                                                  № 2(18), с. 13

Кузнєцов проти України (Kuznetsov v. Ukraine)                                              № 2(18), с. 51

Назаренко проти України (Nazarenko v. Ukraine)                                              № 2(18), с. 89

Алієв проти України (Aliev v. Ukraine)                                                  № 2(18), с. 125

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(18), с. 169

Стаття 4
Заборона рабства та примусової праці

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Cтаття 5
Право на свободу та особисту недоторканність

Чакічі проти Туреччини (Çakici v. Turkey)                                               № 3, с. 50

Тімуртас проти Туреччини (Timurtas v. Turkey)                                                   № 3(7), с. 111

Тас проти Туреччини (Tas v. Turkey)                                                    № 4(8), с. 230

Демірей проти Туреччини (Demiray v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 99

Чічек проти Туреччини (Çiçek  v. Turkey)                                               № 1(9), с. 145

Берктай проти Туреччини (Berktay v. Turkey)                                № 2(10), с. 11

Танлі проти Туреччини (Tanli v. Turkey)                                               № 2(10), с. 36

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 3(11), с. 107

Сливенко та інші проти Латвії (Slivenko and Others
v. Latvia declared partly admissible)                                     № 1(13), с. 125

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Анґелова проти Болгарії (Anguelova v. Bulgaria)                                              № 3(15), с. 39

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Пункт 1 статті 5

Перкс та інші проти Сполученого Королівства
(Perks and Others v. the United Kingdom)                                                 № 4, с. 32

Рієра Блюм та інші проти Іспанії
(Riera Blume and Others v. Spain)                                       № 4, с. 37

Т. проти Сполученого Королівства і V. проти
Сполученого Королівства (T. v. the United Kingdom
and V. v. the United Kingdom)                                                №1(5), с. 54

Барановський проти Польщі (Baranowski v. Poland)                                                    № 2(6), с. 62

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

Справа Вінтерверпа (Winterwerp Case)                                   № 2(6), с. 163

Єціус проти Литви (Jecius v. Lithuania)                                № 3(7), с. 236

Варбанов проти Болгарії (Varbanov v. Bulgaria)                                              № 4(8), с. 183

Влох проти Польщі (Wloch v. Poland)                                   № 4(8), с. 212

Еґмез проти Кіпру (Egmez v. Cyprus)                                   № 1(9), с. 120

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Дуґоз проти Греції (Dougoz v. Greece)                                  № 2(10), с. 20

Справа Боцано (Bozano Case)                                         № 2(10), с. 67

Акденіц та інші проти Туреччини
(Akdeniz and Others v. Turkey)                                               № 3(11), с. 33

Руттен проти Нідерландів (Rutten v. the Netherlands)                                  № 4(12), с. 15

О’Хара проти Сполученого Королівства та Бреннан
проти Сполученого Королівства (O’Hara v. the United
Kingdom and Brennan v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 58

Броуґан та інші проти Сполученого Королівства
(Brogan and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 75

Чонка проти Бельгії (Conka v. Belgium)                                                  № 1(13), с. 128

Маґальяїш Перейра проти Португалії
(Magalhães Pereira v. Portugal)                                             № 1(13), с. 148

D.G. проти Ірландії (D.G. v. Ireland)                                      № 2(14), с. 163

Стаффорд проти Сполученого Королівства
(Stafford v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 172

Чорхерр проти Австрії (Chorherr v. Austria)                                                   № 2(14), с. 187

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Новицька проти Польщі (Nowicka v. Poland)                                                    № 1(17), с. 110

Оджалан проти Туреччини (Öcalan v. Turkey)                                               № 1(17), с. 199

підпункт (а) пункту 1 статті 5                                   

Справи «Т. і V. проти Сполученого Королівства»,
передані до Європейського суду з прав людини
(Cases of T. and V. v. the United Kingdom reffered to the
European Court of Human Rights)                                      № 2, с. 94

Хаккар проти Франції (Hakkar v. France)                                                    № 4(16), с. 75

підпункт (c) пункту 1 статті 5                                   

Дуйєб проти Нідерландів (Douiyeb v. the Netherlands)                                            № 3, с. 77

Пункт 2 статті 5                                                   

Дікме проти Туреччини (Dikme v. Turkey)                                               № 3(7), с. 178

Еґмез проти Кіпру (Egmez v. Cyprus)                                   № 1(9), с. 120

Чонка проти Бельгії (Conka v. Belgium)                                                  № 1(13), с. 128

Пункт 3 статті 5                                                   

Мюллер проти Франції (Muller v. France)                                                    № 1, с. 329

Гуд проти Сполученого Королівства
(Hood v. the United Kingdom)                                                № 2, с. 75

Ніколова проти Болгарії (Nikolova v. Bulgaria)                                              № 2, с. 101

T.W. проти Мальти (T.W. v. Malta)                                       № 2, с. 117

Аквіліна проти Мальти (Aquilina v. Malta)                                                     № 2, с. 121

Деббуб, він же Хусейні Алі, проти Франції
(Debboub alias Husseini Ali c. France)                                                    № 1(5), с. 27

Кабальєро проти Сполученого Королівства
(Caballero v. the United Kingdom)                                     № 1(5), с. 94

Стівен Джордан проти Сполученого Королівства
(Stephen Jordan v. the United Kingdom)                                                № 2(6), с. 37

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

Сабер Бен Алі проти Мальти (Sabeur Ben Ali v. Malta)                                                     № 3(7), с. 166

Нєдбала проти Польщі (Niedbala v. Poland)                                                    № 3(7), с. 168

Дікме проти Туреччини (Dikme v. Turkey)                                               № 3(7), с. 178

Тжаска проти Польщі (Trzaska v. Poland)                                                    № 3(7), с. 182

Єціус проти Литви (Jecius v. Lithuania)                                № 3(7), с. 236

Кудла проти Польщі (Kudla v. Poland)                                                    № 4(8), с. 217

Еґмез проти Кіпру (Egmez v. Cyprus)                                   № 1(9), с. 120

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Летельєр проти Франції (Letellier v. France)                                                     № 2(10), с. 153

Алтай проти Туреччини (Altay v. Turkey)                                               № 3(11), с. 23

Алтай проти Туреччини (Altay v. Turkey)                                               Вісник ВСУ
                                                                № 6(28)’2001

Деніці та інші проти Кіпру
(Denizci and Others v. Cyprus)                                                № 3(11), с. 28

О’Хара проти Сполученого Королівства та Бреннан
проти Сполученого Королівства (O’Hara v. the United
Kingdom and Brennan v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 58

Іванчук проти Польщі (Iwanczuk v. Poland)                                                № 4(12), с. 68

Броуґан та інші проти Сполученого Королівства
(Brogan and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 75

Калашников проти Росії (Kalashnikov v. Russia)                                                 № 3(15), с. 90

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Лавенц проти Латвії (Lavents v. Latvia)                                                    № 1(17), с. 103

Оджалан проти Туреччини (Öcalan v. Turkey)                                               № 1(17), с. 199

Пункт 4 статті 5                                                   

Ніколова проти Болгарії (Nikolova v. Bulgaria)                                              № 2, с. 101

Мусял проти Польщі (Musial v. Poland)                                                    № 2, с. 105

Аквіліна проти Мальти (Aquilina v. Malta)                                                     № 2, с. 121

Дуйєб проти Нідерландів (Douiyeb v. the Netherlands)                                            № 3, с. 77

Т. проти Сполученого Королівства і V. проти
Сполученого Королівства (T. v. the United Kingdom
and V. v. the United Kingdom)                                                №1(5), с. 54

Барановський проти Польщі (Baranowski v. Poland)                                                    № 2(6), с. 62

Справа Вінтерверпа (Winterwerp Case)                                   № 2(6), с. 163

Сабер Бен Алі проти Мальти (Sabeur Ben Ali v. Malta)                                                     № 3(7), с. 166

Нєдбала проти Польщі (Niedbala v. Poland)                                                    № 3(7), с. 168

Тжаска проти Польщі (Trzaska v. Poland)                                                    № 3(7), с. 182

Єціус проти Литви (Jecius v. Lithuania)                                № 3(7), с. 236

Варбанов проти Болгарії (Varbanov v. Bulgaria)                                              № 4(8), с. 183

Влох проти Польщі (Wloch v. Poland)                                   № 4(8), с. 212

Еґмез проти Кіпру (Egmez v. Cyprus)                                   № 1(9), с. 120

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Дуґоз проти Греції (Dougoz v. Greece)                                  № 2(10), с. 20

Справа Боцано (Bozano Case)                                         № 2(10), с. 67

Летельєр проти Франції (Letellier v. France)                                                     № 2(10), с. 153

Руттен проти Нідерландів (Rutten v. the Netherlands)                                  № 4(12), с. 15

Броуґан та інші проти Сполученого Королівства
(Brogan and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 75

Чонка проти Бельгії (Conka v. Belgium)                                                  № 1(13), с. 128

Маґальяїш Перейра проти Португалії
(Magalhães Pereira v. Portugal)                                             № 1(13), с. 148

Стаффорд проти Сполученого Королівства
(Stafford v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 172

Аль-Нашіф та інші проти Болгарії
(Al-Nashif and Others v. Bulgaria)                                   № 3(15), с. 58

Лавенц проти Латвії (Lavents v. Latvia)                                                    № 1(17), с. 103

Оджалан проти Туреччини (Öcalan v. Turkey)                                               № 1(17), с. 199

Пункт 5 статті 5                                                   

Гуд проти Сполученого Королівства
(Hood v. the United Kingdom)                                                № 2, с. 75

Кабальєро проти Сполученого Королівства
(Caballero v. the United Kingdom)                                     № 1(5), с. 94

Стівен Джордан проти Сполученого Королівства
(Stephen Jordan v. the United Kingdom)                                                № 2(6), с. 37

О’Хара проти Сполученого Королівства та Бреннан
проти Сполученого Королівства (O’Hara v. the United
Kingdom and Brennan v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 58

Броуґан та інші проти Сполученого Королівства
(Brogan and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 75

D.G. проти Ірландії (D.G. v. Ireland)                                      № 2(14), с. 163

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

N.C. проти Італії (N.C. v. Italy)                                          № 1(17), с. 136

Стаття 6
Право на справедливий судовий розгляд

Брумареску проти Румунії (Brumãrescu v. Romania)                                                 № 4, с. 50

Алмейда Ґаррет, Машкареньяш Фалкан та інші
проти Португалії (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao
and Others v. Portugal)                                                 № 1(5), с. 73

Роу та Дейвіс проти Сполученого Королівства,
Джаспер проти Сполученого Королівства та Фітт
проти Сполученого Королівства (Rowe and Davis
v. the United Kingdom, Jasper v. the United Kingdom and
Fitt v. the United Kingdom)                                                № 2(6), с. 24

Хан проти Сполученого Королівства
(Khan v. the United Kingdom)                                                 № 2(6), с. 147

Куам та інші проти Бельгії
(Coëme and Others v. Belgium)                                              № 3(7), с. 128

Фрайдлендер проти Франції (Frydlender v. France)                                                № 3(7), с. 136

Гасан і Чауш проти Болгарії
(Hasan and Chaush v. Bulgaria)                                               № 4(8), с. 224

Чепмен проти Сполученого Королівства, Костер
проти Сполученого Королівства, Біард проти
Сполученого Королівства, Лі проти Сполученого
Королівства і Джейн Сміт проти Сполученого
Королівства (Chapman v. the United Kingdom, Coster
v. the United Kingdom, Beard v. the United Kingdom, Lee
v. the United Kingdom, Jane Smith v. the United Kingdom)                                                № 1(9), с. 125

Брумареску проти Румунії (справедлива
сатисфакція) (Brumãrescu v. Romania (Just satisfaction))                                           № 1(9), с. 131

Водель проти Франції (Vaudelle v. France)                                                    № 1(9), с. 137

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Z. та інші проти Сполученого Королівства
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 55

Z. та інші проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(26)’2001

Т.Р. і К.М. проти Сполученого Королівства
(T.P. and K.M. v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 60

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Сахін проти Німеччини, Зоммерфельд
проти Німеччини і Гоффманн проти Німеччини
(Sahin v. Germany, Sommerfeld v. Germany,
and Hoffmann v. Germany)                                                № 4(12), с. 51

Пол та Одрей Едвардз проти Сполученого Королівства
(Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 165

Унтерпертінґер проти Австрії (Unterpertinger v. Austria)                                                   № 1(13), с. 173

Язар, Караташ, Аксой та Народна трудова партія (НТП)
проти Туреччини (Yazar, Karataş, Aksoy and the People's
Labour Party (HEP) v. Turkey)                                               № 2(14), с. 136

Ульку Екінчі проти Туреччини (Ьlkь Ekinci v. Turkey)                                    № 4(16), с. 53

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Класс та інші проти Німеччини (Klass and Others v. Germany)                                                № 4(16), с. 93

Дікле від імені DEP (Демократичної партії)проти Туреччини
(Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)                                               № 1(17), с. 122

Венема проти Нідерландів (Venema v. the Netherlands)                                            № 1(17), с. 127

Маматкулов та Абдурасуловичпроти Туреччини
(Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey)                                                   № 1(17), с. 164

Пункт 1 статті 6

Ван Ґейсегем проти Бельгії
(Van Geyseghem v. Belgium)                                                  № 2, с. 54

Ґарсія Руїз проти Іспанії (Garsнa Ruiz v. Spain)                                                  № 2, с. 59

Гуд проти Сполученого Королівства
(Hood v. the United Kingdom)                                                № 2, с. 75

Кейбл та інші проти Сполученого Королівства
(Cable and Others v. the United Kingdom)                                                № 2, с. 79

Уейт і Кеннеді проти Німеччини та Бір і Ріґан
проти Німеччини (Waite and Kennedy v. Germany
and Beer and Regan v. Germany)                                            № 2, с. 82

Лаїно проти Італії (Laino v. Italy)                                        № 2, с. 86

Пелісьє і Сассі проти Франції
(Pйlissier and Sassi v. France)                                                № 2, с. 96

Три справи проти Італії (Three cases against Italy)                                           № 2, с. 132

Ван Мехелен та інші проти Нідерландів
(Van Mechelen and Others v. the Netherlands)                                            № 2, с. 175

Кайлот проти Франції (Caillot v. France)                                                    № 3, с. 13

Нунес Віоланте проти Португалії
(Nunes Violante v. Portugal)                                                 № 3, с. 18

Маттер проти Словацької Республіки
(Matter v. the Slovak Republic)                                      № 3, с. 33

Тринадцять справ проти Туреччини
(Thirteen cases against Turkey)                                       № 3, с. 35

Боттацці, А.П., Ді Мауро, А.Л.М. та Феррарі
проти Італії (Bottazzi, A.P., Di Mauro, A.L.M. and Ferrari v. Italy)                                        № 3, с. 59

«Іммобільяре Саффі» проти Італії
(Immobiliare Saffi v. Italy)                                                       № 3, с. 64

«Іммобільяре Саффі» проти Італії                                                                Вісник ВСУ
(Immobiliare Saffi v. Italy)                                                       № 4(26)’2001

Селмуні проти Франції (Selmouni v. France)                                                № 3, с. 70

Горнсбі проти Греції (Hornsby v. Greece)                                                    № 3, с. 133

Далбан проти Румунії (Dalban v. Romania)                                                 № 4, с. 22

Перкс та інші проти Сполученого Королівства
(Perks and Others v. the United Kingdom)                                                № 4, с. 32

Ескубе проти Бельгії (Escoubet v. Belgium)                                                  № 4, с. 41

Зелінський і Прадель та Ґонсалес і інші проти Франції
(Zielinski and Pradal & Gonzalez and Others v. France)                                     № 4, с. 44

«Остео Дойчлянд ҐмбХ» проти Німеччини
(Osteo Deutschland GmbH v. Gegmany)                                № 4, с. 65

Справа Ейрі (Airey Case)                                                       № 4, с. 73

Пеллеґрін проти Франції (Pellegrin v. France)                                                № 1(5), с. 40

Хальфаю проти Франції (Khalfaoui v. France)                                                № 1(5), с. 51

Т. проти Сполученого Королівства і V. проти
Сполученого Королівства (T. v. the United Kingdom
and V. v. the United Kingdom)                                                №1(5), с. 54

Вуазін проти Франції (Voisine c. France)                                                    № 1(5), с. 98

Маярич проти Словенії (Majaric v. Slovenia)                                                 № 1(5), с. 101

Мак-Ґоннел проти Сполученого Королівства
(McGonnel v. the United Kingdom)                                     № 1(5), с. 104

Курт Нільсен проти Данії (Kurt Nielsen v. Denmark)                                            № 2(6), с. 13

Рішення палат щодо тривалості провадження справ
стосовно Італії (Chamber judgments concerning length
of proceedings cases in respect of Italy)                                   № 2(6), с. 15

Ґарсія Манібардо проти Іспанії
(Garcнa Manibardo c. Espagne)                                              № 2(6), с. 16

Крцмар та інші проти Чеської Республіки
(Krcmár and Others v. the Czech Republic)                                                 № 2(6), с. 33

Атанассоґлу та інші проти Швейцарії
(Athanassoglou and Others v. Switzerland)                                             № 2(6), с. 91

Тлімменос проти Греції (Thlimmenos v. Greece)                                                № 2(6), с. 95

«Комінґерсолл С. А.» проти Португалії
(Comingersoll S. A. v. Portugal)                                             № 2(6), с. 99

L. проти Фінляндії (L. v. Finland)                                         № 2(6), с. 114

Куопіла проти Фінляндії (Kuopila v. Finland)                                               № 2(6), с. 124

Кондрон проти Сполученого Королівства
(Condron v. the United Kingdom)                                     № 2(6), с. 131

Ротару проти Румунії (Rotaru v. Romania)                                                 № 2(6), с. 135

Сандер проти Сполученого Королівства
(Sander v. the United Kingdom)                                     № 2(6), с. 145

Ван Пельт проти Франції (Van Pelt v. France)                                                    № 2(6), с. 157

Справа Вінтерверпа (Winterwerp Case)                                   № 2(6), с. 163

Бушемі проти Італії (Buscemi c. Italie)                                    № 3(7), с. 38

Мак-Ґінлі та Еґан проти Сполученого Королівства
(McGinley and Egan v. the United Kingdom)                                                № 3(7), с. 64

«Комінґерсолл С. А.» проти Португалії
(Comingersoll S. A. v. Portugal)                                             № 3(7), с. 81

Маґі проти Сполученого Королівства
(Magee v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 104

Аверілл проти Сполученого Королівства
(Averill v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 107

Константинеску проти Румунії
(Constantinescu v. Romania)                                                 № 3(7), с. 155

Нуутінен проти Фінляндії (Nuutinen v. Finland)                                               № 3(7), с. 160

Дікме проти Туреччини (Dikme v. Turkey)                                               № 3(7), с. 178

Тжаска проти Польщі (Trzaska v. Poland)                                                    № 3(7), с. 182

Гансен проти Данії (Hansen v. Denmark)                                                № 3(7), с. 186

Ельсгольц проти Німеччини (Elsholz v. Germany)                                            № 3(7), с. 192

Сенер проти Туреччини (Sener v. Turkey)                                               № 3(7), с. 205

Калок проти Франції (Caloc v. France)                                                    № 3(7), с. 214

Матточча проти Італії (Mattoccia v. Italy)                                                       № 3(7), с. 220

Тьєрс та інші проти Сан-Марино
(Tierce and Others v. San Marino)                                         № 3(7), с. 223

Брумареску проти Румунії (Brumãrescu v. Romania)                                                 № 4(8), с. 23

Нуутінен проти Фінляндії (Nuutinen v. Finland)                                               № 4(8), с. 111

I.J.L., G.M.R. та A.K.P. проти Сполученого Королівства
(I. J. L., G. M. R. and A. K. P. v. the United Kingdom)                                     № 4(8), с. 160

Маауя проти Франції (Maaouia v. France)                                                    № 4(8), с. 188

Меннітто проти Італії (Mennitto v. Italy)                                                       № 4(8), с. 192

Дактарас проти Литви (Daktaras v. Lithuania)                                                № 4(8), с. 209

Влох проти Польщі (Wloch v. Poland)                                   № 4(8), с. 212

Кудла проти Польщі (Kudla v. Poland)                                                    № 4(8), с. 217

Гіні та Мак-Ґіннесс проти Ірландії і Квінн
проти Ірландії (Heaney and McGuinness
v. Ireland and Quinn v. Ireland)                                                № 1(9), с. 112

Буюкдаґ проти Туреччини (Büyükdag v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 116

Кромбах проти Франції (Krombach v. France)                                                № 1(9), с. 142

Лука проти Італії (Lucа v. Italy)                                         № 1(9), с. 155

Г’ю Джордан проти Сполученого Королівства,
Мак-Керр проти Сполученого Королівства, Келлі
та інші проти Сполученого Королівства, Шенехен
проти Сполученого Королівства (Hugh Jordan
v. the United Kingdom, McKerr v. the United Kingdom,
Kelly & Others v. the United Kingdom, Shanaghan
v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 44

Справа Камасинського (Kamasinski Case)                                   № 2(10), с. 104

Лала проти Нідерландів (Lala v. the Netherlands)                                      № 2(10), с. 186

Кайсин та інші проти України
(Kaysin et autres c. Ukraine)                                                  № 2(10), с. 203

Кайсин та інші проти України                                        Вісник ВСУ
(Kaysin et autres c. Ukraine)                                                  № 4(26)’2001

Ухвала за заявою № 53874/00
Геннадія Володимировича Сергєєва проти України
(Dйcision requкte n° 53874/00 prйsentйe par
Gennadiy Vladimirovich Sergeyev contre l’Ukraine)                                                № 2(10), с. 212

Алтай проти Туреччини (Altay v. Turkey)                                               № 3(11), с. 23

Кресс проти Франції (Kress v. France)                                                    № 3(11), с. 39

Ле Пен проти Франції (Le Pen v. France)                                                    № 3(11), с. 42

Атлан проти Сполученого Королівства
(Atlan v. the United Kingdom)                                                № 3(11), с. 46

Креуз проти Польщі (Kreuz v. Poland)                                                    № 3(11), с. 50

Креуз проти Польщі (Kreuz v. Poland)                                                    Вісник ВСУ
                                                                № 6(28)’2001

Звежинський проти Польщі (Zwierzyński v. Poland)                                                    № 3(11), с. 53

Агудімос та судноплавна компанія «Сефаллоніан
скай» проти Греції (Agoudimos & Cefallonian Sky
Shipping co. v. Greece)                                                    № 3(11), с. 60

Агудімос та судноплавна компанія «Сефаллоніан
скай» проти Греції (Agoudimos & Cefallonian Sky                                       Вісник ВСУ
Shipping co. v. Greece)                                                    № 5(27)’2001

Філліпс проти Сполученого Королівства
(Phillips v. the United Kingdom)                                     № 3(11), с. 67

Феррадзіні проти Італії (Ferrazzini v. Italy)                                                       № 3(11), с. 90

Мальхоус проти Чеської Республіки
(Malhous v. the Czech Republic)                                       № 3(11), с. 94

Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини
(Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)                                            № 3(11), с. 98

Об’єднання «Екін» проти Франції
(Association Ekin v. France)                                                    № 3(11), с. 102

Справа Сорінґа (Soering Case)                                          № 3(11), с. 148

Саундерс проти Сполученого Королівства
(Saunders v. the United Kingdom)                                      № 3(11), с. 197

Пеллеґріні проти Італії (Pellegrini v. Italy)                                                        № 4(12), с. 11

Перна проти Італії (Perna v. Italy)                                        № 4(12), с. 21

P.G. та J.H. проти Сполученого Королівства
(P.G. and J.H. v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 35

I.J.L., G.M.R. та A.K.P. проти Сполученого Королівства
за статтею 41 (Article 41 Chamber Judgment
in the Case of I.J.L., G.M.R. and A.K.P. v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 40

Рішення палати стосовно Нідерландів
(Chamber Judgment Concerning the Netherlands)                                            № 4(12), с. 56

О’Хара проти Сполученого Королівства та Бреннан
проти Сполученого Королівства (O’Hara v. the United
Kingdom and Brennan v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 58

Солаков проти колишньої югославської республіки
Македонії (Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia)                                         № 4(12), с. 64

Іванчук проти Польщі (Iwanczuk v. Poland)                                                № 4(12), с. 68

Справа Гаусшильдта (Hauschildt Case)                                     № 4(12), с. 119

Люді проти Швейцарії (Lüdi v. Switzerland)                                             № 4(12), с. 169

Феррадзіні проти Італії (Ferrazzini v. Italy)                                                       № 1(13), с. 81

МакЕлгінні проти Ірландії, Аль-Адсані проти Сполученого
Королівства та Фоґарті проти Сполученого Королівства
(McElhinney v. Ireland, Al-Adsani v. the United Kingdom and Fogarty
v. the United Kingdom)                                                № 1(13), с. 101

С.G. проти Сполученого Королівства
(C.G. v. the United Kingdom)                                                № 1(13), с. 117

Кальвеллі та Чіґліо проти Італії (Calvelli & Ciglio v. Italy)                                                       № 1(13), с. 119

Мікулич проти Хорватії (Mikulić v. Croatia)                                                   № 1(13), с. 134

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Фретте проти Франції (Frette v. France)                                                    № 1(13), с. 152

Морріс проти Сполученого Королівства
(Morris v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 158

Костовський проти Нідерландів (Kostovski v. the Netherlands)                                            № 1(13), с. 187

Мікулич проти Хорватії (Mikulić v. Croatia)                                                   № 2(14), с. 99

Мак-Вікар проти Сполученого Королівства
(McVicar v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 151

Бурдов проти Росії (Burdov v. Russia)                                    № 2(14), с. 156

Шемсе Онен проти Туреччини (Şemse Önen v. Turkey)                                      № 2(14), с. 159

Кінґзлі проти Сполученого Королівства
(Kingsley v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 167

Мак-Шейн проти Сполученого Королівства
(McShane v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 180

Бурдов проти Росії (Burdov v. Russia)                                    № 3(15), с. 19

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Сехер Караташпроти Туреччини (Seher Karataş v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 72

Ґоч проти Туреччини (Göç v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 76

Калашников проти Росії (Kalashnikov v. Russia)                                                 № 3(15), с. 90

Р., С. та S.проти Сполученого Королівства
(P., C. and S. v. the United Kingdom)                                     № 3(15), с. 95

“Совтрансавто-Холдинґ" проти України
(Sovtransavto Holding c. Ukraine)                                № 3(15), с. 132

Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини
(Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)                                            № 4(16), с. 15

Яношевич проти Швеції (Janosevic v. Sweden)                                                   № 4(16), с. 57

Компанія "Вестберґа Таксі Актіеболаґ" та Вулич проти
Швеції (Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden)                                       № 4(16), с. 57        

Папон проти Франції (Papon v. France)                                                    № 4(16), с. 64

D.P. та J.C. проти Сполученого Королівства
(D.P. & J.C. v. the United Kingdom)                                     № 4(16), с. 67

Альґур проти Туреччини (Algür  v. Turkey)                                               № 4(16), с. 82

Спорронґ і Льоннрот проти Швеції
(Sporrong and Lönnroth v. Sweden)                                                   № 4(16), с. 126

Джеймс та інші проти Сполученого Королівства
(James and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(16), с. 167

Пізано проти Італії (Pisano v. Italy)                                      № 1(17), с. 81

Лавенц проти Латвії (Lavents v. Latvia)                                                    № 1(17), с. 103

Краксі проти Італії (№ 2) (Craxi v. Italy (no. 2))                                           № 1(17), с. 114

A. проти Сполученого Королівства (A. v. the United Kingdom)                                № 1(17), с. 131

Кордова проти Італії (Cordova v. Italy)                                                       № 1(17), с. 154

Пункт 2 статті 6                                                   

Кондрон проти Сполученого Королівства
(Condron v. the United Kingdom)                                     № 2(6), с. 131

Фрессоз і Руар проти Франції
(Fressoz et Roire c. France)                                                    № 3(7), с. 15

Аверілл проти Сполученого Королівства
(Averill v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 107

Гансен проти Данії (Hansen v. Denmark)                                                № 3(7), с. 186

Дактарас проти Литви (Daktaras v. Lithuania)                                                № 4(8), с. 209

Гіні та Мак-Ґіннесс проти Ірландії і Квінн проти Ірландії
(Heaney and McGuinness v. Ireland and Quinn v. Ireland)                                                    № 1(9), с. 112

Пірс проти Греції (Peers v. Greece)                                     № 2(10), с. 42

Філліпс проти Сполученого Королівства
(Phillips v. the United Kingdom)                                     № 3(11), с. 67

Справа Лутца (Lutz Case)                                                       № 3(11), с. 113

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Лавенц проти Латвії (Lavents v. Latvia)                                                    № 1(17), с. 103

O, Хаммерн, Рінґвольд та Y проти Норвегії
(О, Hammern, Ringvold and Y v. Norway)                                                  № 1(17), с. 170

Пункт 3 статті 6                                                   

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

Кондрон проти Сполученого Королівства
(Condron v. the United Kingdom)                                     № 2(6), с. 131

Ван Пельт проти Франції (Van Pelt v. France)                                                    № 2(6), с. 157

Рішення палати стосовно Нідерландів
(Chamber Judgment Concerning the Netherlands)                                            № 4(12), с. 56

підпункт (а) пункту 3 статті 6                                   

Пелісьє і Сассі проти Франції
(Pйlissier and Sassi v. France)                                                № 2, с. 96

Матточча проти Італії (Mattoccia v. Italy)                                                       № 3(7), с. 220

Ле Пен проти Франції (Le Pen v. France)                                                    № 3(11), с. 42

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

підпункт (b) пункту 3 статті 6                                   

Пелісьє і Сассі проти Франції
(Pйlissier and Sassi v. France)                                                № 2, с. 96

Матточча проти Італії (Mattoccia v. Italy)                                                       № 3(7), с. 220

Ле Пен проти Франції (Le Pen v. France)                                                    № 3(11), с. 42

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Краксі проти Італії (№ 2) (Craxi v. Italy (no. 2))                                           № 1(17), с. 114

підпункт (c) пункту 3 статті 6                                   

Ван Ґейсегем проти Бельгії
(Van Geyseghem v. Belgium)                                                  № 2, с. 54

Справа Пакеллі (Pakelli Case)                                          № 3, с. 113

Перкс та інші проти Сполученого Королівства
(Perks and Others v. the United Kingdom)                                                № 4, с. 32

Маґі проти Сполученого Королівства
(Magee v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 104

Аверілл проти Сполученого Королівства
(Averill v. the United Kingdom)                                      № 3(7), с. 107

Дікме проти Туреччини (Dikme v. Turkey)                                               № 3(7), с. 178

Справа Камасинського (Kamasinski Case)                                   № 2(10), с. 104

Лала проти Нідерландів (Lala v. the Netherlands)                                      № 2(10), с. 186

Алтай проти Туреччини (Altay v. Turkey)                                               № 3(11), с. 23

Справа Сорінґа (Soering Case)                                          № 3(11), с. 148

О’Хара проти Сполученого Королівства та Бреннан
проти Сполученого Королівства (O’Hara v. the United
Kingdom and Brennan v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 58

Морріс проти Сполученого Королівства
(Morris v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 158

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Альґур проти Туреччини (Algür  v. Turkey)                                               № 4(16), с. 82

 

підпункт (d) пункту 3 статті 6                                   

Ван Мехелен та інші проти Нідерландів
(Van Mechelen and Others v. the Netherlands)                                            № 2, с. 175

Лука проти Італії (Lucа v. Italy)                                         № 1(9), с. 155

Справа Сорінґа (Soering Case)                                          № 3(11), с. 148

Перна проти Італії (Perna v. Italy)                                        № 4(12), с. 21

Солаков проти колишньої югославської республіки
Македонії (Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia)                                         № 4(12), с. 64

Люді проти Швейцарії (Lüdi v. Switzerland)                                             № 4(12), с. 169

Костовський проти Нідерландів (Kostovski v. the Netherlands)                                            № 1(13), с. 187

Пізано проти Італії (Pisano v. Italy)                                      № 1(17), с. 81

Краксі проти Італії (№ 2) (Craxi v. Italy (no. 2))                                           № 1(17), с. 114

Стаття 7
Ніякого покарання без закону

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Пункт 1 статті 7                                                   

Тринадцять справ проти Туреччини
(Thirteen cases against Turkey)                                       № 3, с. 35

Куам та інші проти Бельгії
(Coëme and Others v. Belgium)                                              № 3(7), с. 128

Штрелец, Кесслер і Кренц проти Німеччини
та К.-Н. W. проти Німеччини (Streletz, Kessler and Krenz
v. Germany and K.-H. W. v. Germany)                                  № 2(10), с. 23

Стаття 8
Право на повагу до приватного і сімейного життя

Ларкос проти Кіпру (Larkos v. Cyprus)                                                    № 2, с. 71

Маттер проти Словацької Республіки
(Matter v. the Slovak Republic)                                      № 3, с. 33

Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства
та Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства
(Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith
and Grady v. the United Kingdom)                                     № 4, с. 13

Справа Ейрі (Airey Case)                                                       № 4, с. 73

Салґуейру да Сілва Мота проти Португалії
(Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal)                                  № 1(5), с. 64

Іґнакколо-Зеніде проти Румунії
(Ignaccollo-Zenide v. Romania)                                             № 1(5), с. 84

Мазурек проти Франції (Mazurek v. France)                                                    № 1(5), с. 90

Аманн проти Швейцарії (Amann v. Switzerland)                                         № 2(6), с. 19

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

L. проти Фінляндії (L. v. Finland)                                         № 2(6), с. 114

К. і Т. проти Фінляндії (K. and T. v. Finland)                                               № 2(6), с. 119

Ротару проти Румунії (Rotaru v. Romania)                                                 № 2(6), с. 135

Хан проти Сполученого Королівства
(Khan v. the United Kingdom)                                                № 2(6), с. 147

Бушемі проти Італії (Buscemi c. Italie)                                    № 3(7), с. 38

Деміртепе проти Франції (Demirtepe c. France)                                                № 3(7), с. 53

Мак-Ґінлі та Еґан проти Сполученого Королівства
(McGinley and Egan v. the United Kingdom)                                                № 3(7), с. 64

Фокслі проти Сполученого Королівства
(Foxley v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 123

Нуутінен проти Фінляндії (Nuutinen v. Finland)                                               № 3(7), с. 160

Нєдбала проти Польщі (Niedbala v. Poland)                                                    № 3(7), с. 168

Дікме проти Туреччини (Dikme v. Turkey)                                               № 3(7), с. 178

Кіліз проти Нідерландів (Ciliz v. the Netherlands)                                      № 3(7), с. 187

G.H.H. та інші проти Туреччини
(G.H.H. and Others v. Turkey)                                               № 3(7), с. 189

Ельсгольц проти Німеччини (Elsholz v. Germany)                                            № 3(7), с. 192

Скоццарі та Дж’юнта проти Італії
(Scozzari & Giunta v. Italy)                                                   № 3(7), с. 197

A.D.T. проти Сполученого Королівства
(A.D.T. v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 240

Аманн проти Швейцарії (Amann v. Switzerland)                                         № 4(8), с. 49

Нуутінен проти Фінляндії (Nuutinen v. Finland)                                               № 4(8), с. 111

Мессіна проти Італії (№ 2) (Messina v. Italy (No. 2))                                                   № 4(8), с. 172

Камп і Бурімі проти Нідерландів
(Camp and Bourimi v. the Netherlands)                                  № 4(8), с. 177

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 4(8), с. 234

Чепмен проти Сполученого Королівства, Костер
проти Сполученого Королівства, Біард проти
Сполученого Королівства, Лі проти Сполученого
Королівства і Джейн Сміт проти Сполученого
Королівства (Chapman v. the United Kingdom, Coster
v. the United Kingdom, Beard v. the United Kingdom, Lee
v. the United Kingdom, Jane Smith v. the United Kingdom)                                                № 1(9), с. 125

Дулас проти Туреччини (Dulas v. Turkey)                                               № 1(9), с. 133

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Пірс проти Греції (Peers v. Greece)                                     № 2(10), с. 42

Т.Р. і К.М. проти Сполученого Королівства
(T.P. and K.M. v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 60

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Деніці та інші проти Кіпру
(Denizci and Others v. Cyprus)                                                № 3(11), с. 28

Остаточне рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії»
(Final Judgment in the Case of K. and T. v. Finland)                                          № 3(11), с. 83

Валашинас проти Литви (Valašinas v. Lithuania)                                                № 4(12), с. 18

P.G. та J.H. проти Сполученого Королівства
(P.G. and J.H. v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 35

Геттон та інші проти Сполученого Королівства
(Hatton and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 43

Сахін проти Німеччини, Зоммерфельд
проти Німеччини і Гоффманн проти Німеччини
(Sahin v. Germany, Sommerfeld v. Germany,
and Hoffmann v. Germany)                                                № 4(12), с. 51

Справа Круслена (Kruslin Case)                                           № 4(12), с. 145

Люді проти Швейцарії (Lüdi v. Switzerland)                                             № 4(12), с. 169

Z. та інші проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(26)’2001

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 123

Сливенко та інші проти Латвії (Slivenko and Others
v. Latvia declared partly admissible)                                     № 1(13), с. 125

Мікулич проти Хорватії (Mikulić v. Croatia)                                                   № 1(13), с. 134

Кутцнер проти Німеччини (Kutzner v. Germany)                                                № 1(13), с. 144

Фретте проти Франції (Frette v. France)                                                    № 1(13), с. 152

Роумен та Шміт проти Люксембурґу (Roemen and Schmit
v. Luxembourg Application Partially Admissible)                                                                № 1(13), с. 163

Пол та Одрей Едвардз проти Сполученого Королівства
(Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 165

Мікулич проти Хорватії (Mikulić v. Croatia)                                                   № 2(14), с. 99

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 145

Шемсе Онен проти Туреччини (Şemse Önen v. Turkey)                                      № 2(14), с. 159

D.G. проти Ірландії (D.G. v. Ireland)                                      № 2(14), с. 163

Кінґзлі проти Сполученого Королівства
(Kingsley v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 167

Вілліс проти Сполученого Королівства
(Willis v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 35

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Аль-Нашіф та інші проти Болгарії
(Al-Nashif and Others v. Bulgaria)                                   № 3(15), с. 58

Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства
(Christine Goodwin v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 80

І. проти Сполученого Королівства (I. v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 85

Р., С. та S.проти Сполученого Королівства
(P., C. and S. v. the United Kingdom)                                     № 3(15), с. 95

D.P. та J.C. проти Сполученого Королівства
(D.P. & J.C. v. the United Kingdom)                                     № 4(16), с. 67

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Класс та інші проти Німеччини (Klass and Others v. Germany)                                                № 4(16), с. 93

E. та інші проти Сполученого Королівства
(E. and Others v. the United Kingdom)                                                № 1(17), с. 91

Лавенц проти Латвії (Lavents v. Latvia)                                                    № 1(17), с. 103

Новицька проти Польщі (Nowicka v. Poland)                                                    № 1(17), с. 110

Венема проти Нідерландів (Venema v. the Netherlands)                                            № 1(17), с. 127

A. проти Сполученого Королівства (A. v. the United Kingdom)                                                № 1(17), с. 131

L. та V. проти Австрії та S.L. проти Австрії
(L. and V. v. Austria and S.L. v. Austria)                                  № 1(17), с. 139

K.A. проти Фінляндії (K.A. v. Finland)                                                   № 1(17), с. 143

Пекпроти Сполученого Королівства (Peck v. the United Kingdom)№ 1(17), с. 149

Ван дер Вен проти Нідерландів і Лорсе та інші проти
Нідерландів (Van der Ven v. the Netherlands and Lorsé and Others
v. the Netherlands)                                  № 1(17), с. 159

Одьєвр проти Франції (Odièvre v. France)                                                    № 1(17), с. 182

Роумен та Шміт проти Люксембурґу
(Roemen and Schmit v. Luxembourg)                                       № 1(17), с. 195

Полторацький проти України (Poltoratskiy v. Ukraine)                                                  № 2(18), с. 13

Кузнєцов проти України (Kuznetsov v. Ukraine)                                              № 2(18), с. 51

Назаренко проти України (Nazarenko v. Ukraine)                                              № 2(18), с. 89

Алієв проти України (Aliev v. Ukraine)                                                  № 2(18), с. 125

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(18), с. 169

 

 

Пункт 2 статті 8                                                   

Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства
та Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства
(Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith
and Grady v. the United Kingdom)                                     № 4, с. 13

Стаття 9
Свобода думки, совісті і віросповідання

Бускаріні та інші проти Сан-Марино
(Buscarini and Others v. San Marino)                                                   № 2, с. 68

Рієра Блюм та інші проти Іспанії
(Riera Blume and Others v. Spain)                                       № 4, с. 37

Серіф проти Греції (Serif v. Greece)                                       № 1(5), с. 47

Тлімменос проти Греції (Thlimmenos v. Greece)                                                № 2(6), с. 95

«Ча’ар Шалом Ве Цедек» проти Франції
(Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France)                                    № 3(7), с. 140

Гасан і Чауш проти Болгарії
(Hasan and Chaush v. Bulgaria)                                               № 4(8), с. 224

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Фельдек проти Словаччини (Feldek v. Slovakia)                                             № 3(11), с. 79

Фельдек проти Словаччини (Feldek v. Slovakia)                                             Вісник ВСУ
                                                                № 6(8)’2001

Церква Бессарабської митрополії та інші проти Молдови
(Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova)                                                 № 1(13), с. 109

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 123

Язар, Караташ, Аксой та Народна трудова партія (НТП)
проти Туреччини (Yazar, Karataş, Aksoy and the People's
Labour Party (HEP) v. Turkey)                                               № 2(14), с. 136

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 145

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Аль-Нашіф та інші проти Болгарії
(Al-Nashif and Others v. Bulgaria)                                   № 3(15), с. 58

Аґґа проти Греції № 2 (Agga v. Greece No.2)                                                       № 4(16), с. 79

Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії (Заява № 36378/02).
(Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia
(Application No.36378/02))                                        № 1(17), с. 85

Шамаєв і 12 інших проти Грузії та Росії (Заява № 36378/02).
(Shamayev and 12 Others v. Georgia and Russia
(Application No.36378/02))                                        № 1(17), с. 99

Дікле від імені DEP (Демократичної партії)проти Туреччини
(Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)                                               № 1(17), с. 122

Полторацький проти України (Poltoratskiy v. Ukraine)                                                  № 2(18), с. 13

Кузнєцов проти України (Kuznetsov v. Ukraine)                                              № 2(18), с. 51

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(18), с. 169

Стаття 10
Свобода вираження поглядів

Справа Лінґенса (Lingens Case)                                         № 1, с. 303

Яновський проти Польщі (Janowski v. Poland)                                                    № 2, с. 50

Фрессоз і Руар проти Франції
(Fressoz and Roire v. France)                                                № 2, с. 63

Реквеньї проти Угорщини (Rekvényi v. Hungary)                                                 № 2, с. 139

«Бладет Тромсо» і Стенсаас проти Норвегії
(Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway)                                № 2, с. 144

Тринадцять справ проти Туреччини
(Thirteen cases against Turkey)                                       № 3, с. 35

Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства
та Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства
(Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith
and Grady v. the United Kingdom)                                     № 4, с. 13

Далбан проти Румунії (Dalban v. Romania)                                                 № 4, с. 22

Озтюрк проти Туреччини (Öztürk v. Turkey)                                               № 4, с. 26

Уїлл проти Ліхтенштейну (Wille v. Liechtenstein)                                         № 4, с. 55

Нільсен та Йонсен проти Норвегії
(Nilsen and Johnsen v. Norway)                                              № 1(5), с. 30

Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства
(Hashman and Harrup v. the United Kingdom)                                                № 1(5), с. 35

Серіф проти Греції (Serif v. Greece)                                       № 1(5), с. 47

«Ньюс Ферлаґз ҐмбХ і КоКҐ» проти Австрії
(News Verlags GmbH & CoKG v. Austria)                                № 1(5), с. 77

Фуентес Бобо проти Іспанії (Fuentes Bobo v. Spain)                                                      № 2(6), с. 27

«Озґюр Ґюндем» проти Туреччини
(Özgür Gündem v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 41

Кіліч проти Туреччини (Kiliç v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 51

«Берґенс Тіденде» та інші проти Норвегії
(Bergens Tidende and Others v. Norway)                                                  № 2(6), с. 127

Фрессоз і Руар проти Франції
(Fressoz et Roire c. France)                                                    № 3(7), с. 15

Ердоґду проти Туреччини (Erdogdu v. Turkey)                                № 3(7), с. 118

Константинеску проти Румунії
(Constantinescu v. Romania)                                                 № 3(7), с. 155

Сенер проти Туреччини (Sener v. Turkey)                                               № 3(7), с. 205

«Теле-1 Приватфернсегезельшафт мбХ» проти Австрії
(Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria)                                                    № 4(8), с. 166

Лопіш Ґоміш да Сілва проти Португалії
(Lopes Gomes da Silva v. Portugal)                                     № 4(8), с. 169

Дю Рой і Малорі проти Франції
(Du Roy and Malaurie v. France)                                  № 4(8), с. 180

Аккоч проти Туреччини (Akkoç v. Turkey)                                               № 4(8), с. 195

Ібрагім Аксой проти Туреччини
(Ibrahim Aksoy v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 201

Яновський проти Польщі (Janowski v. Poland)                                                    № 1(9), с. 35

Ердоґду проти Туреччини (Erdogdu c. Turquie)                                № 1(9), с. 54

«Теле-1 Приватфернсегезельшафт мбХ» проти Австрії
(Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH v. Austria)                                                    № 1(9), с. 81

Таммер проти Естонії (Tammer v. Estonia)                                                   № 1(9), с. 139

Єрусалем проти Австрії (Jerusalem v. Austria)                                               № 1(9), с. 151

Тома проти Люксембурґу (Thoma v. Luxembourg)                                           № 2(10), с. 29

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Об’єднання «Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен»
проти Швейцарії (VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)                                             № 3(11), с. 63

Об’єднання «Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен»                                       Вісник ВСУ
проти Швейцарії (VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)                                             № 5(27)’2001

Фельдек проти Словаччини (Feldek v. Slovakia)                                             № 3(11), с. 79

Фельдек проти Словаччини (Feldek v. Slovakia)                                             Вісник ВСУ
                                                                № 6(8)’2001

Об’єднання «Екін» проти Франції
(Association Ekin v. France)                                                    № 3(11), с. 102

Перна проти Італії (Perna v. Italy)                                        № 4(12), с. 21

Роумен та Шміт проти Люксембурґу (Roemen and Schmit
v. Luxembourg Application Partially Admissible)                                                                № 1(13), с. 163

Реквеньї проти Угорщини (Rekvényi v. Hungary)                                                 № 2(14), с. 17

Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства
(Hashman and Harrup v. the United Kingdom)                                                № 2(14), с. 44

Константинеску проти Румунії (Constantinescu v. Romania)                                                 № 2(14), с. 60

Тома проти Люксембурґу (Thoma v. Luxembourg)                                           № 2(14), с. 78

Ґавенда проти Польщі (Gawęda v. Poland)                                                    № 2(14), с. 113

Нікула проти Фінляндії (Nikula v. Finland)                                                   № 2(14), с. 129

Язар, Караташ, Аксой та Народна трудова партія (НТП)
проти Туреччини (Yazar, Karataş, Aksoy and the People's
Labour Party (HEP) v. Turkey)                                               № 2(14), с. 136

Мак-Вікар проти Сполученого Королівства
(McVicar v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 151

Чорхерр проти Австрії (Chorherr v. Austria)                                                   № 2(14), с. 187

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Коломбані та інші проти Франції
(Colombani and Others v. France)                                     № 3(15), с. 63

Вілсон та Національна спілка журналістів, Палмер, Уайт
і Національна спілка залізничних, морських і транспортних
працівників, Дулан та інші проти Сполученого Королівства
(Wilson, and the National Union of Journalists, Palmer, Wyeth
and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers
and Doolan and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 67

Сехер Караташпроти Туреччини (Seher Karataş v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 72

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Штамбук проти Німеччини (Stambuk v. Germany)                                                № 4(16), с. 76

Аґґа проти Греції № 2 (Agga v. Greece No.2)                                                       № 4(16), с. 79

Кучук проти Туреччини (Küçük v. Turkey)                                               № 1(17), с. 119

Дікле від імені DEP (Демократичної партії)проти Туреччини
(Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)                                               № 1(17), с. 122

Джетін та інші проти Туреччини (Çetin and Others v.Turkey)                                                № 1(17), с. 187

Джавіт Ан проти Туреччини (Djavit An v. Turkey)                                         № 1(17), с. 190

Роумен та Шміт проти Люксембурґу
(Roemen and Schmit v. Luxembourg)                                       № 1(17), с. 195

Стаття 11
Свобода зібрань та об’єднання

Шассанью та інші проти Франції
(Chassagnou and Others v. France)                                     № 2, с. 125

Реквеньї проти Угорщини (Rekvényi v. Hungary)                                                 № 2, с. 139

Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства
(Hashman and Harrup v. the United Kingdom)                                                № 1(5), с. 35

Партія свободи і демократії (ЦZDEP) проти Туреччини
(Freedom and Democracy Party (ЦZDEP) v. Turkey)                                                   № 1(5), с. 43

Гасан і Чауш проти Болгарії
(Hasan and Chaush v. Bulgaria)                                              № 4(8), с. 224

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Партія добробуту, Ербакан, Казан і Текдаль проти Туреччини
(Refah Partisi (the Welfare Party), Erbakan, Kazan and Tekdal
v. Turkey)                                               № 4(12), с. 27

Станков та об’єднана македонська організація «Ілінден»
проти Болгарії (Stankov and the United Macedonian Organisation
Ilinden v. Bulgaria)                                  № 4(12), с. 47

Реквеньї проти Угорщини (Rekvényi v. Hungary)                                                 № 2(14), с. 17

Язар, Караташ, Аксой та Народна трудова партія (НТП)
проти Туреччини (Yazar, Karataş, Aksoy and the People's
Labour Party (HEP) v. Turkey)                                               № 2(14), с. 136

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Вілсон та Національна спілка журналістів, Палмер, Уайт
і Національна спілка залізничних, морських і транспортних
працівників, Дулан та інші проти Сполученого Королівства
(Wilson, and the National Union of Journalists, Palmer, Wyeth
and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers
and Doolan and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 67

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Дікле від імені DEP (Демократичної партії)проти Туреччини
(Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)                                               № 1(17), с. 122

Партія добробуту та інші проти Туреччини
(Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey)                                    № 1(17), с. 177

Джавіт Ан проти Туреччини (Djavit An v. Turkey)                                         № 1(17), с. 190

Стаття 12
Право на шлюб

Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства
(Christine Goodwin v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 80

І. проти Сполученого Королівства (I. v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 85

Р., С. та S.проти Сполученого Королівства
(P., C. and S. v. the United Kingdom)                                     № 3(15), с. 95

Стаття 13
Право на ефективний засіб правового захисту

Ніколова проти Болгарії (Nikolova v. Bulgaria)                                              № 2, с. 101

Танрікулу проти Туреччини (Tanrikulu v. Turkey)                                                   № 3, с. 45

Чакічі проти Туреччини (Çakici v. Turkey)                                               № 3, с. 50

Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства
та Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства
(Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith
and Grady v. the United Kingdom)                                     № 4, с. 13

Зелінський і Прадель та Ґонсалес і інші
проти Франції (Zielinski and Pradal & Gonzalez
and Others v. France)                                                    № 4, с. 44

Уїлл проти Ліхтенштейну (Wille v. Liechtenstein)                                         № 4, с. 55

Справа Ейрі (Airey Case)                                                       № 4, с. 73

Алмейда Ґаррет, Машкареньяш Фалкан та інші
проти Португалії (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao
and Others v. Portugal)                                                 № 1(5), с. 73

Аманн проти Швейцарії (Amann v. Switzerland)                                         № 2(6), с. 19

Кіліч проти Туреччини (Kiliç v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 51

Махмут Кайя проти Туреччини
(Mahmut Kaya v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 56

Атанассоґлу та інші проти Швейцарії
(Athanassoglou and Others v. Switzerland)                                             № 2(6), с. 91

L. проти Фінляндії (L. v. Finland)                                         № 2(6), с. 114

К. і Т. проти Фінляндії (K. and T. v. Finland)                                               № 2(6), с. 119

Ротару проти Румунії (Rotaru v. Romania)                                                 № 2(6), с. 135

Хан проти Сполученого Королівства
(Khan v. the United Kingdom)                                                № 2(6), с. 147

Велікова проти Болгарії (Velikova v. Bulgaria)                                              № 2(6), с. 150

Тімуртас проти Туреччини (Timurtas v. Turkey)                                                   № 3(7), с. 111

Салман проти Туреччини (Salman v. Turkey)                                               № 3(7), с. 143

Ільхан проти Туреччини (Ilhan v. Turkey)                                               № 3(7), с. 148

Джабарі проти Туреччини (Jabari v. Turkey)                                               № 3(7), с. 175

G.H.H. та інші проти Туреччини
(G.H.H. and Others v. Turkey)                                               № 3(7), с. 189

Аманн проти Швейцарії (Amann v. Switzerland)                                         № 4(8), с. 49

Мессіна проти Італії (№ 2) (Messina v. Italy (No. 2))                                                   № 4(8), с. 172

Аккоч проти Туреччини (Akkoç v. Turkey)                                               № 4(8), с 195

Кудла проти Польщі (Kudla v. Poland)                                                    № 4(8), с. 217

Гасан і Чауш проти Болгарії
(Hasan and Chaush v. Bulgaria)                                              № 4(8), с. 224

Тас проти Туреччини (Tas v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 230

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 4(8), с. 234

Ґюль проти Туреччини (Gül v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 106

Буюкдаґ проти Туреччини (Büyükdag v. Turkey)                                                   № 1(9), с. 116

Дулас проти Туреччини (Dulas v. Turkey)                                               № 1(9), с. 133

Чічек проти Туреччини (Çiçek v. Turkey)                                               № 1(9), с. 145

Справи Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про
«бродяжництво») (De Wilde, Ooms and Versyp Cases
(«Vagrancy» Cases))                                                                № 1(9), с. 161

Берктай проти Туреччини (Berktay v. Turkey)                                № 2(10), с. 11

Хілал проти Сполученого Королівства
(Hilal v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 17

Кінон проти Сполученого Королівства
(Keenan v. the United Kingdom)                                     № 2(10), с.32

Танлі проти Туреччини (Tanli v. Turkey)                                               № 2(10), с. 36

Г’ю Джордан проти Сполученого Королівства,
Мак-Керр проти Сполученого Королівства, Келлі
та інші проти Сполученого Королівства, Шенехен
проти Сполученого Королівства (Hugh Jordan
v. the United Kingdom, McKerr v. the United Kingdom,
Kelly & Others v. the United Kingdom, Shanaghan
v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 44

Шенехен проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Shanaghan v. the United Kingdom)                                     № 5(27)’2001

Z. та інші проти Сполученого Королівства
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 55

Z. та інші проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Z. and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(26)’2001

Т.Р. і К.М. проти Сполученого Королівства
(T.P. and K.M. v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 60

Справа Камасинського (Kamasinski Case)                                   № 2(10), с. 104

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Акденіц та інші проти Туреччини
(Akdeniz and Others v. Turkey)                                               № 3(11), с. 33

Об’єднання «Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен»
проти Швейцарії (VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)                                             № 3(11), с. 63

Об’єднання «Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен»                                       Вісник ВСУ
проти Швейцарії (VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)                                             № 5(27)’2001

Авшар проти Туреччини (Avşar v. Turkey)                                               № 3(11), с. 71

Остаточне рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії»
(Final Judgment in the Case of K. and T. v. Finland)                                          № 3(11), с. 83

Об’єднання «Екін» проти Франції
(Association Ekin v. France)                                                    № 3(11), с. 102

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 3(11), с. 107

P.G. та J.H. проти Сполученого Королівства
(P.G. and J.H. v. the United Kingdom)                                     № 4(12), с. 35

Геттон та інші проти Сполученого Королівства
(Hatton and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 43

Броуґан та інші проти Сполученого Королівства
(Brogan and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(12), с. 75

Церква Бессарабської митрополії та інші проти Молдови
(Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova)                                                 № 1(13), с. 109

Чонка проти Бельгії (Conka v. Belgium)                                                  № 1(13), с. 128

Мікулич проти Хорватії (Mikulić v. Croatia)                                                   № 1(13), с. 134

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Пол та Одрей Едвардз проти Сполученого Королівства
(Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 165

Мікулич проти Хорватії (Mikulić v. Croatia)                                                   № 2(14), с. 99

Подкользіна проти Латвії (Podkolzina v. Latvia)                                                № 2(14), с. 140

Шемсе Онен проти Туреччини (Şemse Önen v. Turkey)                                      № 2(14), с. 159

Мак-Шейн проти Сполученого Королівства
(McShane v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 180

Вілліс проти Сполученого Королівства
(Willis v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 35

Анґелова проти Болгарії (Anguelova v. Bulgaria)                                              № 3(15), с. 39

Аль-Нашіф та інші проти Болгарії
(Al-Nashif and Others v. Bulgaria)                                   № 3(15), с. 58

Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства
(Christine Goodwin v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 80

Стіл та інші проти Сполученого Королівства
(Steel and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 165

Ульку Екінчі проти Туреччини (Ьlkь Ekinci v. Turkey)                                    № 4(16), с. 53

D.P. та J.C. проти Сполученого Королівства
(D.P. & J.C. v. the United Kingdom)                                     № 4(16), с. 67

Класс та інші проти Німеччини (Klass and Others v. Germany)                                                № 4(16), с. 93

Спорронґ і Льоннрот проти Швеції
(Sporrong and Lönnroth v. Sweden)                                                   № 4(16), с. 126

Джеймс та інші проти Сполученого Королівства
(James and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(16), с. 167

E. та інші проти Сполученого Королівства
(E. and Others v. the United Kingdom)                                                № 1(17), с. 91

A. проти Сполученого Королівства (A. v. the United Kingdom)                                № 1(17), с. 131

Пекпроти Сполученого Королівства
(Peck v. the United Kingdom)                                                № 1(17), с. 149

Кордова проти Італії (Cordova v. Italy)                                                       № 1(17), с. 154

Ван дер Вен проти Нідерландів і Лорсе та інші проти
Нідерландів (Van der Ven v. the Netherlands and Lorsé and Others
v. the Netherlands)                                  № 1(17), с. 159

Джавіт Ан проти Туреччини (Djavit An v. Turkey)                                         № 1(17), с. 190

Стаття 14
Заборона дискримінації

Ларкос проти Кіпру (Larkos v. Cyprus)                                                    № 2, с. 71

Метьюз проти Сполученого Королівства
(Matthews v. the United Kingdom)                                     № 2, с. 90

Справи «Т. і V. проти Сполученого Королівства»,
передані до Європейського суду з прав людини
(Cases of T. and V. v. the United Kingdom reffered to the
European Court of Human Rights)                                      № 2, с. 94

Шассанью та інші проти Франції
(Chassagnou and Others v. France)                                     № 2, с. 125

Реквеньї проти Угорщини (Rekvényi v. Hungary)                                                 № 2, с. 139

Танрікулу проти Туреччини (Tanrikulu v. Turkey)                                                   № 3, с. 45

Чакічі проти Туреччини (Çakici v. Turkey)                                                № 3, с. 50

Ластіґ-Прін і Бекетт проти Сполученого Королівства
та Сміт і Ґрейді проти Сполученого Королівства
(Lustig-Prean and Beckett v. the United Kingdom and Smith
and Grady v. the United Kingdom)                                     № 4, с. 13

Справа Ейрі (Airey Case)                                                       № 4, с. 73

Т. проти Сполученого Королівства і V. проти
Сполученого Королівства (T. v. the United Kingdom
and V. v. the United Kingdom)                                                №1(5), с. 54

Салґуейру да Сілва Мота проти Португалії
(Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal)                                  № 1(5), с. 64

Беєлер проти Італії (Beyeler v. Italy)                                     № 1(5), с. 68

«Ньюс Ферлаґз ҐмбХ і КоКҐ» проти Австрії
(News Verlags GmbH & CoKG v. Austria)                                № 1(5), с. 77

Мазурек проти Франції (Mazurek v. France)                                                    № 1(5), с. 90

Кабальєро проти Сполученого Королівства
(Caballero v. the United Kingdom)                                     № 1(5), с. 94

Фуентес Бобо проти Іспанії (Fuentes Bobo v. Spain)                                                      № 2(6), с. 27

«Озґюр Ґюндем» проти Туреччини
(Özgür Gündem v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 41

Кіліч проти Туреччини (Kiliç v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 51

Махмут Кайя проти Туреччини
(Mahmut Kaya v. Turkey)                                                   № 2(6), с. 56

Тлімменос проти Греції (Thlimmenos v. Greece)                                                 № 2(6), с. 95

Велікова проти Болгарії (Velikova v. Bulgaria)                                              № 2(6), с. 150

Маґі проти Сполученого Королівства
(Magee v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 104

«Ча’ар Шалом Ве Цедек» проти Франції
(Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France)                                    № 3(7), с. 140

Ельсгольц проти Німеччини (Elsholz v. Germany)                                            № 3(7), с. 192

A.D.T. проти Сполученого Королівства
(A.D.T. v. the United Kingdom)                                     № 3(7), с. 240

Камп і Бурімі проти Нідерландів
(Camp and Bourimi v. the Netherlands)                                  № 4(8), с. 177

Ібрагім Аксой проти Туреччини
(Ibrahim Aksoy v. Turkey)                                                   № 4(8), с. 201

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 4(8), с. 234

Колишній король Греції та інші проти Греції
(the Former King of Greece and Others v. Greece)                                                    № 1(9), с. 103

Чепмен проти Сполученого Королівства, Костер
проти Сполученого Королівства, Біард проти
Сполученого Королівства, Лі проти Сполученого
Королівства і Джейн Сміт проти Сполученого
Королівства (Chapman v. the United Kingdom, Coster
v. the United Kingdom, Beard v. the United Kingdom, Lee
v. the United Kingdom, Jane Smith v. the United Kingdom)                                                № 1(9), с. 125

Чічек проти Туреччини (Çiçek  v. Turkey)                                               № 1(9), с. 145

Штрелец, Кесслер і Кренц проти Німеччини
та К.-Н. W. проти Німеччини (Streletz, Kessler and Krenz
v. Germany and K.-H. W. v. Germany)                                  № 2(10), с. 23

Танлі проти Туреччини (Tanli v. Turkey)                                               № 2(10), с. 36

Г’ю Джордан проти Сполученого Королівства,
Мак-Керр проти Сполученого Королівства, Келлі
та інші проти Сполученого Королівства, Шенехен
проти Сполученого Королівства (Hugh Jordan
v. the United Kingdom, McKerr v. the United Kingdom,
Kelly & Others v. the United Kingdom, Shanaghan
v. the United Kingdom)                                                № 2(10), с. 44

Шенехен проти Сполученого Королівства                                            Вісник ВСУ
(Shanaghan v. the United Kingdom)                                     № 5(27)’2001

Справа Камасинського (Kamasinski Case)                                   № 2(10), с. 104

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Деніці та інші проти Кіпру
(Denizci and Others v. Cyprus)                                                № 3(11), с. 28

Об’єднання «Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен»
проти Швейцарії (VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)                                             № 3(11), с. 63

Об’єднання «Ферайн ґеґен Тьєрфабрікен»                                       Вісник ВСУ
проти Швейцарії (VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland)                                             № 5(27)’2001

Авшар проти Туреччини (Avşar v. Turkey)                                               № 3(11), с. 71

Фельдек проти Словаччини (Feldek v. Slovakia)                                             № 3(11), с. 79

Фельдек проти Словаччини (Feldek v. Slovakia)                                             Вісник ВСУ
                                                                № 6(8)’2001

Феррадзіні проти Італії (Ferrazzini v. Italy)                                                       № 3(11), с. 90

Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини
(Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)                                            № 3(11), с. 98

Об’єднання «Екін» проти Франції (Association Ekin v. France)                                                    № 3(11), с. 102

Сахін проти Німеччини, Зоммерфельд
проти Німеччини і Гоффманн проти Німеччини
(Sahin v. Germany, Sommerfeld v. Germany,
and Hoffmann v. Germany)                                                № 4(12), с. 51

Феррадзіні проти Італії (Ferrazzini v. Italy)                                                       № 1(13), с. 81

МакЕлгінні проти Ірландії, Аль-Адсані проти Сполученого
Королівства та Фоґарті проти Сполученого Королівства
(McElhinney v. Ireland, Al-Adsani v. the United Kingdom and Fogarty
v. the United Kingdom)                                                № 1(13), с. 101

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 1(13), с. 123

Сливенко та інші проти Латвії (Slivenko and Others
v. Latvia declared partly admissible)                                     № 1(13), с. 125

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Фретте проти Франції (Frette v. France)                                                    № 1(13), с. 152

Реквеньї проти Угорщини (Rekvényi v. Hungary)                                                 № 2(14), с. 17

Подкользіна проти Латвії (Podkolzina v. Latvia)                                                № 2(14), с. 140

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 145

Шемсе Онен проти Туреччини (Şemse Önen v. Turkey)                                      № 2(14), с. 159

D.G. проти Ірландії (D.G. v. Ireland)                                      № 2(14), с. 163

Кінґзлі проти Сполученого Королівства
(Kingsley v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 167

Мак-Шейн проти Сполученого Королівства
(McShane v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 180

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Вілліс проти Сполученого Королівства
(Willis v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 35

Анґелова проти Болгарії (Anguelova v. Bulgaria)                                              № 3(15), с. 39

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Вілсон та Національна спілка журналістів, Палмер, Уайт
і Національна спілка залізничних, морських і транспортних
працівників, Дулан та інші проти Сполученого Королівства
(Wilson, and the National Union of Journalists, Palmer, Wyeth
and the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers
and Doolan and Others v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 67

Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства
(Christine Goodwin v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 80

І. проти Сполученого Королівства (I. v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 85

“Совтрансавто-Холдинґ" проти України
(Sovtransavto Holding c. Ukraine)                                № 3(15), с. 132

Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини
(Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)                                            № 4(16), с. 15

Ульку Екінчі проти Туреччини (Ьlkь Ekinci v. Turkey)                                    № 4(16), с. 53

Джеймс та інші проти Сполученого Королівства
(James and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(16), с. 167

Бухенпроти Чеської Республіки
(Bucheň v. the Czech Republic)                                       № 1(17), с. 96

Колишній король Греції та інші проти Греції (стаття 41)
(the Former King of Greece & Others v. Greece (Article 41))                                № 1(17), с. 100

Дікле від імені DEP (Демократичної партії)проти Туреччини
(Dicle on Behalf of the DEP (Democratic Party) v. Turkey)                                               № 1(17), с. 122

A. проти Сполученого Королівства (A. v. the United Kingdom)                                                № 1(17), с. 131

L. та V. проти Австрії та S.L. проти Австрії
(L. and V. v. Austria and S.L. v. Austria)                                  № 1(17), с. 139

Кордова проти Італії (Cordova v. Italy)                                                       № 1(17), с. 154

Одьєвр проти Франції (Odièvre v. France)                                                    № 1(17), с. 182

Прітті проти Сполученого Королівства
(Pretty v. the United Kingdom)                                     № 2(18), с. 169

Стаття 17
Заборона зловживання правами

Алмейда Ґаррет, Машкареньяш Фалкан та інші
проти Португалії (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao
and Others v. Portugal)                                                 № 1(5), с. 73

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Спорронґ і Льоннрот проти Швеції
(Sporrong and Lönnroth v. Sweden)                                                   № 4(16), с. 126

Стаття 18
Обмеження у застосуванні обмежень на права

Чакічі проти Туреччини (Çakici v. Turkey)                                               № 3, с. 50

Тімуртас проти Туреччини (Timurtas v. Turkey)                                                   № 3(7), с. 111

Сенер проти Туреччини (Sener v. Turkey)                                               № 3(7), с. 205

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 4(8), с. 234

Танлі проти Туреччини (Tanli v. Turkey)                                               № 2(10), с. 36

Справа Боцано (Bozano Case)                                         № 2(10), с. 67

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Орак проти Туреччини (Orak v. Turkey)                                               № 1(13), с. 138

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Спорронґ і Льоннрот проти Швеції
(Sporrong and Lönnroth v. Sweden)                                                   № 4(16), с. 126

Стаття 34
Індивідуальні заяви

Дулас проти Туреччини (Dulas v. Turkey)                                               № 1(9), с. 133

Акденіц та інші проти Туреччини
(Akdeniz and Others v. Turkey)                                               № 3(11), с. 33

Валашинас проти Литви (Valašinas v. Lithuania)                                                № 4(12), с. 18

Мак-Шейн проти Сполученого Королівства
(McShane v. the United Kingdom)                                     № 2(14), с. 180

Бурдов проти Росії (Burdov v. Russia)                                    № 3(15), с. 19

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Маматкулов та Абдурасуловичпроти Туреччини
(Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey)                                                   № 1(17), с. 164

 

ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

Париж, 20.ІІІ.1952

Стаття 1
Захист права власності

Ларкос проти Кіпру (Larkos v. Cyprus)                                                    № 2, с. 71

Ятрідіс проти Греції (Iatridis v. Greece)                                                    № 2, с. 109

Папахелас проти Греції (Papachelas v. Greece)                                                № 2, с. 113

Шассанью та інші проти Франції
(Chassagnou and Others v. France)                                     № 2, с. 125

Зубані проти Італії (Zubani v. Italy)                                      № 3, с. 22

«Іммобільяре Саффі» проти Італії (Immobiliare Saffi v. Italy)                                                       № 3, с. 64

«Іммобільяре Саффі» проти Італії (Immobiliare Saffi v. Italy)                                                       Вісник ВСУ
                                                                 № 4(26)’2001

Озтюрк проти Туреччини (Öztürk v. Turkey)                                               № 4, с. 26

Брумареску проти Румунії (Brumãrescu v. Romania)                                                 № 4, с. 50

Антонакопулос, Ворцела і Антонакопулу проти Греції
(Antonakopoulos, Vortsela and Antonakopoulou v.  Greece)                                                    № 1(5), с. 61

Беєлер проти Італії (Beyeler v. Italy)                                     № 1(5), с. 68

Алмейда Ґаррет, Машкареньяш Фалкан та інші
проти Португалії (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcao
and Others v. Portugal)                                                 №1(5), с. 73

Брумареску проти Румунії (Brumãrescu v. Romania)                                                 № 4(8), с. 23

Більґін проти Туреччини (Bilgin v. Turkey)                                               № 4(8), с. 234

Колишній король Греції та інші проти Греції
(the Former King of Greece and Others v. Greece)                                                    № 1(9), с. 103

 

 

 

Чепмен проти Сполученого Королівства, Костер
проти Сполученого Королівства, Біард проти
Сполученого Королівства, Лі проти Сполученого
Королівства і Джейн Сміт проти Сполученого
Королівства (Chapman v. the United Kingdom, Coster
v. the United Kingdom, Beard v. the United Kingdom, Lee
v. the United Kingdom, Jane Smith v. the United Kingdom)                                                № 1(9), с. 125

Брумареску проти Румунії (справедлива сатисфакція)
(Brumãrescu v. Romania (Just satisfaction))                                           № 1(9), с. 131

Дулас проти Туреччини (Dulas v. Turkey)                                               № 1(9), с. 133

Ухвала за заявою № 53874/00 Геннадія Володимировича
Сергєєва проти України (Dйcision requкte n° 53874/00 prйsentйe
par Gennadiy Vladimirovich Sergeyev contre l’Ukraine)                                                № 2(10), с. 212

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Деніці та інші проти Кіпру (Denizci and Others v. Cyprus)                                                № 3(11), с. 28

Звежинський проти Польщі (Zwierzyński v. Poland)                                                    № 3(11), с. 53

Філліпс проти Сполученого Королівства
(Phillips v. the United Kingdom)                                     № 3(11), с. 67

Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини
(Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)                                            № 3(11), с. 98

Компанія «Елія» проти Італії (Elia Srl v. Italy)                                              № 4(12), с. 30

Бурдов проти Росії (Burdov v. Russia)                                    № 2(14), с. 156

Бурдов проти Росії (Burdov v. Russia)                                    № 3(15), с. 19

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

Вілліс проти Сполученого Королівства
(Willis v. the United Kingdom)                                                № 3(15), с. 35

Орхан проти Туреччини (Orhan v. Turkey)                                               № 3(15), с. 46

Онер'їлдіз проти Туреччини (Oneryildiz v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 52

“Совтрансавто-Холдинґ" проти України
(Sovtransavto Holding c. Ukraine)                                № 3(15), с. 132

Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ проти Німеччини
(Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany)                                            № 4(16), с. 15

Іласку та інші проти Молдови та Росії
(Ilascu and Others v. Moldova and Russia)                                                                № 4(16), с. 73

Спорронґ і Льоннрот проти Швеції
(Sporrong and Lönnroth v. Sweden)                                                   № 4(16), с. 126

Джеймс та інші проти Сполученого Королівства
(James and Others v. the United Kingdom)                                                № 4(16), с. 167

Бухенпроти Чеської Республіки
(Bucheň v. the Czech Republic)                                       № 1(17), с. 96

Колишній король Греції та інші проти Греції (стаття 41)
(the Former King of Greece & Others v. Greece (Article 41))                                № 1(17), с. 100

Стаття 2
Право на освіту

Скоццарі та Дж’юнта проти Італії (Scozzari & Giunta v. Italy)                                        № 3(7), с. 197

Чепмен проти Сполученого Королівства, Костер
проти Сполученого Королівства, Біард проти
Сполученого Королівства, Лі проти Сполученого
Королівства і Джейн Сміт проти Сполученого
Королівства (Chapman v. the United Kingdom, Coster
v. the United Kingdom, Beard v. the United Kingdom, Lee
v. the United Kingdom, Jane Smith v. the United Kingdom)                                                № 1(9), с. 125

Кіпр проти Туреччини (Cyprus v. Turkey)                                                № 3(11), с. 11

Стаття 3
Право на вільні вибори

Метьюз проти Сполученого Королівства
(Matthews v. the United Kingdom)                                     № 2, с. 90

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

Подкользіна проти Латвії (Podkolzina v. Latvia)                                                № 2(14), с. 140

Садак та інші проти Туреччини (Sadak and Others v. Turkey)                                                   № 3(15), с. 31

 

ПРОТОКОЛ № 4 ДО КОНВЕНЦІЇ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

Страсбурґ, 16.ІХ.1963

Стаття 2
Свобода пересування

Лабіта проти Італії (Labita v. Italy)                                       № 2(6), с. 84

Справа Боцано (Bozano Case)                                         № 2(10), с. 67